• Regulamin DropQ

REGULAMIN

Definicje

 1. Dostawca – ZELDA Sp. z o.o., NIP 8631706044, KRS 0000921336.
 2. Dropshipping – usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Oferty handlowej nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy.

3.DropQ – usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Oferty handlowej nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy na liście przewozowym Zamawiającego i na określonych warunkach.

4.Klient Końcowy – firma lub osoba fizyczna, z którym Zamawiający zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Dostawcy.

5.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6.Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Dostawcę, polegającą na przesyłaniu Zamawiającemu informacji handlowych.

7.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy sprzedażowej bioplatforma.pl

8.Platforma sprzedażowa – serwis internetowy dostępny pod www.bioplatforma.pl,  za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.

9.Towar – produkty prezentowane na platformie sprzedażowej.

10.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy F&R Sp. z o.o., a Zamawiającym, zawierana z wykorzystaniem platformy sprzedażowej.

11.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zmianami).

12.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

13.Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nabywa u Dostawcy towary z oferty handlowej w postaci zamówień własnych, zamówień Dropshipping lub zamówień DropQ, posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym Dostawcy, znajdującym się pod adresem www.bioplatforma.pl.

14.Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cenę Towaru.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy sprzedażowej Dostawcy dostępnej pod adresem www.bioplatforma.pl.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Platforma sprzedażowa, działająca pod adresem www.bioplatforma.pl., prowadzona jest przez ZELDA Sp. z o.o., NIP 8631706044, KRS 0000921336.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 6. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach platformy sprzedażowej,
 7. b) zasady i warunki procesu składania i realizacji drogą elektroniczną Zamówień w ramach platformy sprzedażowej, Zamówień Dropshipping oraz Zamówień DropQ,
 8. c) warunki płatności dotyczące realizowanych zamówień,
 9. d) kwestie dotyczące dostaw towarów wynikających z realizacji zamówień,
 10. e) zasady określające przyjmowanie zwrotów i tryb procesu reklamacyjnego.

 

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej.
 2. W celu korzystania z platformy sprzedażowej Zamawiający powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma ZELDA Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem platformy sprzedażowej osobom poniżej 18 roku życia.
 4. Zamawiający mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej platformy sprzedażowej www.bioplatforma.pl.
 5. Informacje o Towarach podane na platformie sprzedażowej, ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie bierzemy pełnej odpowiedzialności za zdjęcia i opisy znajdujące się na platformie sprzedażowej.
 6. Dostawca odpowiada za należyte oznakowanie Towarów. Towary z oferty na platformie sprzedażowej Dostawcy zaopatrzone będą w informacje oraz oznaczenia w języku polskim wymagane przez przepisy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, a także będą spełniać inne wymogi określone prawem.
 7. Dostawca zastrzega możliwość zmiany postanowień zawartych w Regulaminie, o których jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego.
 8. Zamawiający zostanie poinformowany o zmianie treści Regulaminu poprzez umieszczenie informacji na platformie sprzedażowej pod adresem www.bioplatforma.pl.
 9.  Zamawiający, który korzysta z usługi Newsletter, zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty e-mail informacji o zmianie.
 10. Zmiany Regulaminu wejdą w życie nie wcześniej niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Zamawiającego o wprowadzeniu zmian.
 11. W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem z treścią obowiązującą w dniu zawarcia umowy.
 12. Zasady korzystania z platformy sprzedażowej
 13. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z platformy sprzedażowej jest dokonanie rejestracji.
 14. Rejestracja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie formularza zawierającego aktualne dane prowadzonej działalności.
 15. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 16. Potwierdzenie rejestracji następuje w momencie, gdy Zamawiający otrzyma e-mail potwierdzający do konta na platformie sprzedażowej.
 17. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany swoich danych oraz hasła poprzez zmianę danych w Koncie lub składając wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@bioplatforma.pl
 18. Dostawca może pozbawić Zamawiającego prawa do korzystania z platformy sprzedażowej oraz może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów platformy sprzedażowej, ze skutkiem natychmiastowym:
 19. a) kiedy Zamawiający podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 20. b) kiedy Zamawiający dopuścił się za pośrednictwem platformy sprzedażowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Zamawiających platformy sprzedażowej,
 21. c) kiedy Zamawiający dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Dostawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Dostawcy.

 

 1. Konto Zamawiającego tworzone jest na czas nieoznaczony i jest bezpłatne. Każdy Zamawiający ma możliwość zwrócić się z wnioskiem o dezaktywację konta na platformie sprzedażowej www.bioplatforma.pl na adres e-mail: biuro@bioplatforma.pl. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia procesu dezaktywacji konta Zamawiającego jest uregulowanie wszelkich należności wynikających z faktur VAT i innych dokumentów, które zostały wystawione przez Dostawcę przed momentem zgłoszenia chęci dezaktywacji konta Zamawiającego. Dezaktywacja Konta Zamawiającego następuje po potwierdzeniu żądania przez Zamawiającego na wskazany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej e-mail i oznacza rozwiązanie zawartej przez Zamawiającego z Administratorem umowy o nieodpłatne świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Zamawiającego.
 2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z platformy sprzedażowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Dostawcy. Prośba o wyrażenie zgody na ponowną rejestrację powinna być skierowana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@bioplatforma.pl . Dostawca w terminie 14 dni kalendarzowych udzieli lub odmówi udzielenia zgody na ponowną rejestrację za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach platformy usługami, platforma sprzedażowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:
 5. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 6. b) korzystania z platformy sprzedażowej w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 7. c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 8. d) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach platformy sprzedażowej niezamówionej informacji handlowej,
 9. e) korzystania z platformy sprzedażowej w sposób nieuciążliwy dla innych Zamawiających.
 10. f) korzystania z platformy sprzedażowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 11. g) nie udostępniania osobom trzecim dostępu do platformy sprzedażowej w postaci danych do logowania, co stanowi rażące naruszenie Regulaminu.

 

 1. Udostępnianie treści zawartych w ramach platformy sprzedażowej
 2. Zamawiający zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach platformy sprzedażowej jedynie w zakresie własnego użytku, na rzecz oferty mającej na celu sprzedaż Klientowi Końcowemu towarów, których dotyczą wykorzystane materiały. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za inny sposób wykorzystania treści umieszczonych na platformie.
 3. Dostawca udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej zgody na wykorzystywanie przez Zamawiającego materiałów i informacji dostępnych dzięki integracji wyłącznie na potrzeby promowania i sprzedaży przez Zamawiającego towarów z oferty handlowej Dostawcy. Wykorzystywanie materiałów i informacji do innych celów i przez inne osoby jest zabronione.
 4. Dostawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłaty za wykorzystywanie przez Zamawiającego materiałów i informacji, o których mowa w ust. 2 pkt. 3. O obowiązku poniesienia opłaty z powyższego tytułu Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany przez Dostawcę.
 5. Proces składania zamówienia
 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem platformy sprzedażowej należy zalogować się na stronę internetową www.bioplatforma.pl, dokonać wyboru produktów znajdujących się na platformie sprzedażowej, następnie złożyć zamówienie w formie elektronicznej podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Zamawiającemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 7. Wybór zamawianych Towarów przez Zamawiającego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Zamawiający ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmiany wybranych Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Zamawiającemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 9. Po dodaniu przez Zamawiającego korzystającego z platformy sprzedażowej wybranych Towarów, w zakładce „koszyk” wyświetlone zostaną informacje dotyczące składanego Zamówienia. Informacje te dotyczą:
 10. a) przedmiotu zamówienia,
 11. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług,
 12. c) rodzaju zamówienia (zamówienie własne lub zamówienie dropshipping),
 13. d) formy dostawy,
 14. e) formy płatności,
 15. g) przewidywanego czasu realizacji zamówienia.

 

 1. Po przejściu do kolejnego etapu składania zamówienia Zamawiający zobowiązany jest podać informacje, których treść pozostaje uzależniona od rodzaju składanego zamówienia.
 2. W ramach jednego zamówienia możliwe jest wskazanie wyłącznie jednego adresu dostawy.
 3. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Dostawcą.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia m.in. ilości zamówionego towaru, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Zamawiającego.
 5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji, którego potwierdzeniem jest status widoczny w panelu klienta na platformie sprzedażowej.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Dostawca ma prawo do organizowania promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na platformie sprzedażowej.
 8. Realizacja zamówienia
 9. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do weryfikacji przed przekazaniem zamówienia do realizacji.
 10. W przypadku gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa wobec braku Towaru objętego zamówieniem, mimo wskazań o jego dostępności na platformie sprzedażowej, Dostawca zastrzega możliwość edycji zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e‐mail. 
 11. W przypadku zamówienia Towaru, mimo widocznej na platformie informacji o jego niedostępności, Dostawca zastrzega możliwość nie zrealizowania zamówienia bez informowania Zamawiającego o jego braku, uznając informacje na platformie sprzedażowej za wystarczającą.
 12. Czas realizacji zamówienia wraz z dostawą określony został w karcie produktu. Dostawa będzie realizowana w określonym w karcie produktu terminie pod warunkiem, że wszystkie Towary w momencie składania zamówienia są dostępne, a Zamawiający nie zalega z płatnościami na rzecz Dostawcy.
 13. W przypadku istnienia zaległości w płatnościach wysyłka Towaru zostanie zrealizowana w terminie liczonym od dnia następującego po uregulowaniu zaległości. Zamówienie może zostać anulowane przez Dostawcę, gdy Zamawiający nie ureguluje zaległości w terminie 3 dni od momentu złożenia zamówienia.
 14. Zamówienie nie może być anulowane lub zmodyfikowane przez Zamawiającego po zapakowaniu Towaru. 
 15. Dostawca dokona wszelkich starań, aby zamówienia złożone do godziny 13.00 dnia roboczego zostały przekazane do procesu realizacji, podzielonego na etapy, którego celem jest wydanie zamówienia do procesu wysyłki realizowanego przez przewoźnika. Proces realizacji nie jest równoznaczny z procesem wysyłki. Pozostałe zamówienia złożone po godzinie 13.00 dnia roboczego mogą być przyjmowane do realizacji tego samego dnia lub następnego dnia roboczego. W obu przypadkach realizacja zamówienia będzie możliwa pod warunkiem, że wszystkie Towary w momencie składania zamówienia są dostępne, a Zamawiający nie zalega z płatnościami na rzecz Dostawcy.
 16. W przypadku znacznego wydłużenia procesu realizacji zamówień, Dostawca poinformuje w formie ogólnodostępnej treści zamieszczonej na głównej stronie platformy sprzedażowej.
 17. Wysyłka, dostawa towaru realizowana przez Przewoźnika
 18. Moment dostarczenia Towaru Zamawiającemu lub Klientowi Końcowemu – dla zamówień własnych i zamówień Dropshipping realizowanych przez Przewoźnika Dostawcy rozumiany jest jako moment dostarczenia zamówienia przez Przewoźnika pod wskazany na zamówieniu adres lub wydanie Zamawiającemu Towaru do rąk własnych.
 19. Przekazanie towaru do wysyłki następuje niezwłocznie po zakończeniu procesu realizacji.
 20. Podstawą przekazania Towaru do wysyłki w przypadku zamówień własnych Zamawiającego jest zaksięgowanie płatności dokonanej przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy, chyba że w zamówieniu określono sposób zapłaty jako "za pobraniem" lub indywidualne warunki stanowią inaczej. W przypadku zamówień Dropshipping i DropQ, podstawą przekazania towaru do wysyłki jest zaksięgowanie płatności dokonanej przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy lub gdy indywidualne warunki stanowią inaczej.
 21. W przypadku zamówień własnych Zamawiającego dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia. Lista krajów do których jest możliwość wysyłki Towaru widoczna jest przy składaniu zamówienia na platformie sprzedażowej.
 22. W przypadku zamówień Dropshipping i DropQ dostawa Towarów do Klienta Końcowego odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka za granicę jest możliwa wyłącznie na etykiecie Zamawiającego, która musi zostać załączona w momencie składania zamówienia.
 23. Dostawa będzie realizowana w określonym w karcie produktu terminie pod warunkiem, że wszystkie Towary w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji są dostępne, a Zamawiający nie zalega z płatnościami na rzecz Dostawcy.
 24. W przypadku istnienia zaległości w płatnościach wysyłka Towaru zostanie zrealizowana w zakreślonym w ust. 5.5. terminie liczonym od dnia następującego po uregulowaniu zaległości.
 25. Zamawiający, wywożący Towar z terytorium Rzeczpospolitej Polski na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska, posiadający aktywny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, zobowiązany jest dostarczyć dokument przewozowy otrzymany od przewoźnika lub uzupełniony dokument wywozu (POD – Proof of Delivery), bezpośrednio po wywozie na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia wymaganego dokumentu Dostawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji kolejnych zamówień. 
 26. Warunki wysyłki Towaru realizowane przez Przewoźnika wybranego przez Dostawcę:
 27. a) Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem przewoźników, z którymi Dostawca ma podpisaną umowę o współpracy, zwanej dalej Przewoźnikiem. Zamawiający akceptuje koszty dostawy zgodne ze stawką określoną przez Dostawcę widniejącą na platformie sprzedażowej www………... w chwili składania zamówienia,
 28. b) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy towaru przez Przewoźnika do Zamawiającego lub Klienta Końcowego,
 29. c) Dostawca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę Towarów do momentu dostarczenia Towaru Zamawiającemu lub Klientowi Końcowemu,
 30. d) Dostawca zastrzega prawa własności Towaru do momentu jego dostarczenia Zamawiającemu lub Klientowi Końcowemu,
 31. e) w przypadku zamówień własnych momentem wydania Towaru Zamawiającemu uznaje się dostarczenie towaru Zamawiającemu,
 32. f) w przypadku zamówień Dropshipping  momentem wydania Towaru Zamawiającemu uznaje się dostarczenie towaru Klientowi Końcowemu,
 33. g) Zamawiający lub Klient Końcowy, odbierając Towar, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Zamawiającego w przypadku zamówienia Dropshipping, zaś w przypadku zamówienia własnego do Dostawcy,
 34. h) W przypadku nieodebrania przesyłki bądź odmowy jej przyjęcia przez Zamawiającego bądź Klienta Końcowego, wraca ona do siedziby Dostawcy na koszt Zamawiającego. Dostawca wystawia i doręcza Zamawiającemu fakturę VAT na kwotę odpowiadającą kosztom transportu do Zamawiającego bądź Klienta Końcowego, z terminem zapłaty 14 dni od momentu wystawienia dokumentu. Koszt transportu, o którym mowa jest widoczny na platformie sprzedażowej podczas składania zamówienia.

 

 1. Wysyłka towaru realizowana przez Przewoźnika
 2. Moment dostarczenia Towaru Zamawiającemu lub Klientowi Końcowemu- dla zamówień własnych i zamówień Dropshipping realizowanych przez Przewoźnika wskazanego przez Zamawiającego rozumiany jest jako moment przekazania zamówienia Przewoźnikowi.
 3. W przypadku wyboru odbioru Towaru własnym kurierem oraz w zamówieniach DropQ, wysyłka Towaru realizowana jest przez Przewoźnika wskazanego przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający pokrywa w całości koszty transportu Towaru, w tym koszty jego przygotowania do wysyłki, zgodnie ze stawką określoną przez Dostawcę widniejącą, w chwili składania zamówienia, na platformie sprzedażowej www.bioplatforma.pl.
 5. Zamawiający przy składaniu zamówienia zobowiązany jest do zlecenia odbioru przesyłki z siedziby Dostawcy przez Przewoźnika oraz dostarczenia etykiety tego Przewoźnika:
 6. a) w zamówieniach własnych Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć etykietę.
 7. b) w zamówieniach Droppshiping i DropQ etykieta dowolnego przewoźnika musi być dołączona w momencie składania zamówienia za pośrednictwem platformy sprzedażowej wraz z podaniem numeru listu przewozowego w odpowiednim polu. Etykieta Przewoźnika musi być wygenerowana w formacie PDF, JPG lub innym.

 

 1. Za poprawne wypełnienie etykiety odpowiada Zamawiający. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie informacje zawarte na etykiecie, w tym adres wysyłki, dane Zamawiającego bądź Klienta Końcowego oraz kwotę pobrania, jeśli występuje.
 2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru spoczywa na Zamawiającym od momentu przekazania przesyłki Przewoźnikowi do chwili dostarczenia towaru Zamawiającemu lub Klientowi Końcowemu.
 3. Dostawca zastrzega prawa własności Towaru do momentu przekazania Towaru Przewoźnikowi wybranego przez Zamawiającego.
 4. Z chwilą przekazania Towaru Przewoźnikowi uznaje się, że Towar został wydany Zamawiającemu.
 5. Zamawiający lub Klient Końcowy odbierając Towar, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Zamawiającego.
 6. W zamówieniach Droppshiping i DropQ, w przypadku nieodebrania przesyłki bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta Końcowego zostanie ona przesłana do siedziby Dostawcy na koszt Zamawiającego. Dostawca wystawia i doręcza Zamawiającemu korektę faktury VAT na kwotę odpowiadającą kosztom towaru z terminem zapłaty 14 dni od momentu wystawienia dokumentu.
 7. W przypadku wystąpienia przeszkód w doręczeniu paczki nieleżących po stronie Przewoźnika a leżących po stronie Klienta Końcowego, Dostawca pozostaje uprawniony do obciążenia Klienta Końcowego opłatą z tytułu przechowywania paczki w siedzibie Przewoźnika w wysokości 4 zł netto liczonych za każdą paczkę. Opłata w powyższej wysokości jest naliczana do chwili doręczenia paczki przez Przewoźnika lub jej odbioru przez Klienta Końcowego za każdy dzień kalendarzowy począwszy od daty wystąpienia przeszkody w doręczeniu paczki. Do obciążenia Klienta Końcowego powyższą opłatą dochodzi na podstawie wystawianej przez Dostawcę raz z miesiącu faktury VAT. Płatność z powyższego tytułu będzie dokonywana przez Klienta Końcowego w terminie i na numer rachunku bankowego wskazanym w fakturze VAT.    
 8. Ceny i płatności
 9. Ceny Towarów podawane są bez podatku VAT (netto) w zależności od wyboru waluty: złoty polski lub euro. Cena Towaru nie zawiera kosztów przesyłki Towaru do Zamawiającego.
 10. Zamawiający ma możliwość zapłaty za zamówiony Towar:
 11. a) przelewem na konto bankowe, na numer rachunku wskazany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia bądź na wystawionej fakturze sprzedaży,
 12. b) za pobraniem bezpośrednio u kuriera,
 13. c) szybką płatnością on-line (opłata zgodnie z informacją zamieszczoną na platformie sprzedażowej).

 

 1. Po wyborze szybkiej płatności on-line jako metody płatności Zamawiający zostanie przekierowany do formularza zapłaty, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez operatora jako agenta rozliczeniowego.
 2. Zamawiający oświadcza, że prowadzi aktywną działalność gospodarczą i jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT, przy czym upoważnia on Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
 3. Do sprzedanego Towaru wystawiana jest dla Zamawiającego faktura VAT.
 4. Płatność za Towar obejmuje każdorazowo cenę sprzedaży, za którą Zamawiający nabył Towar oznaczony jako dostępny na platformie sprzedażowej w momencie składania zamówienia oraz koszt transportu i jego przygotowania do wysyłki. W przypadku zamówień z odbiorem własnym kuriera płatność za Towar obejmuje każdorazowo cenę sprzedaży, za którą Zamawiający nabył Towar oznaczony jako dostępny na platformie sprzedażowej w momencie składania zamówienia oraz koszt przygotowania Towaru do wysyłki, w tym jego spakowania, zgodnie z cennikiem widocznym na platformie sprzedażowej w momencie składania zamówienia.
 5. Łączna wartość zamówienia  widniejąca  w momencie składania zamówienia może ulec zmianie po kompletacji Towaru przeznaczonego do wysyłki. W przypadku, gdy objętość bądź waga Towaru przekracza szacunkowo wyliczoną wartość, zostanie ona przeliczona zgodnie z stanem faktycznym. Ostateczny koszt wysyłki Towaru będzie widoczny po zakończeniu realizacji zamówienia.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzenia do nich zmian na platformie sprzedażowej zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży wyrobów oferowanych przez Dostawcę przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 7. Koszty transportu Towaru mogą ulec zmianie w związku ze zmianą umowy zawartej przez Dostawcę z Przewoźnikiem.
 8. Zasady dokonywania płatności za pobraniem:
 9. a) w przypadku zamówień własnych Zamawiającego i wyboru formy za pobraniem, Zamawiający upoważnia Dostawcę oraz Przewoźnika do przyjmowania należności z tytułu sprzedaży Towaru objętego Zamówieniem,
 10. b) w przypadku zamówień Dropshipping, Zamawiający upoważnia Dostawcę oraz Przewoźnika, do przyjmowania od Klienta Końcowego w imieniu i na rzecz Zamawiającego należności z tytułu sprzedaży przez Zamawiającego na rzecz Klienta Końcowego Towaru objętego zamówieniem. Dostawca po otrzymaniu od Przewoźnika, kwoty pobrania zobowiązany jest w terminie 14 dni, licząc od daty zaksięgowania wpływu kwoty pobrania, przekazać ją Zamawiającemu na wskazany przez niego rachunek bankowy. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Dostawcy należności z tytułu zakupu Towarów dostarczanych w formie „za pobraniem” w określonym w fakturze VAT terminie i wskazanej w niej formie rozliczenia. W przypadku braku płatności w ustalonym terminie Dostawcy przysługuje prawo zaspokojenia się z należności pobranych na rzecz i w imieniu Zamawiającego z tytułu sprzedaży Towarów na rzecz Klientów Końcowych w formie dostawy „za pobraniem”,
 11. c) w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować,
 12. d) w przypadku zamówień DropQ, kwota pobrania od Klienta Końcowego jest własnością Zamawiającego i Dostawca nie posiada żadnych praw z tego tytułu.

 

 1. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy sprzedaży

 

 1. Na mocy ustaleń zawartych w Regulaminie, Dostawca dopuszcza możliwość zwrotu Towaru zakupionego przez platformę sprzedażową przez Zamawiającego, na ściśle określonych warunkach w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towaru do Klienta Końcowego. Możliwość dotyczy wyłącznie zamówień Dropshipping i DropQ.

W przypadku zamówień własnych Zamawiającego, Dostawca nie dopuszcza możliwości zwrotu Towaru zakupionego przez platformę sprzedażową.

 

 1. Zwrot należy zgłosić w czasie określonym za pomocą panelu klienta za pośrednictwem zakładki Reklamacje, wybierając odpowiednio rodzaj zgłoszenia jako zwrot. Zwrot zostanie rozpatrzony w momencie, gdy Zamawiający poda wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji.
 2. Zwracany Towar powinien być pełnowartościowy, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu. Przesyłka z zwracanym Towarem powinna być należycie zabezpieczona, aby nie powstały żadne uszkodzenia w trakcie transportu.
 3. Zwrot nie obejmuje:
 4. a) towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę Dostawcy, przygotowanych na specjalne zamówienie Zamawiającego i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
 5. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres wraz z nadanym numerem Zamówienia:

MAGAZYN GŁÓWNY: PDG OVO-RES Sp. z o.o. ul.Kolejowa 16, 36-040 Boguchwała

 1. Po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym Towarem, ostateczne przyjęcie zwrotu uzależnione jest od stanu w jakim został on dostarczony do siedziby Dostawcy. Po pozytywnym przyjęciu zwrotu wystawiana jest korekta faktury sprzedaży wyłącznie za zwracany Towar i zostaje ona przesłana na adres e-mail Zamawiającego. Uiszczone przez Zamawiającego koszty dostawy nie podlegają zwrotowi. 
 2. Po otrzymaniu od Zamawiającego potwierdzenia o przyjęciu korekty faktury sprzedaży, zwrot środków nastąpi niezwłocznie do 7 dni roboczych przelewem na numer rachunku bankowego Zamawiającego lub pozostanie do rozliczenia na saldzie i zostanie zaliczona na poczet przyszłych zamówień.
 3. Pokrycie kosztów dostarczenia zwracanego Towaru do siedziby Dostawcy leży po stronie Zamawiającego.
 4. Dostawca nie pobiera opłaty z tytułu zwrotu Towaru, jednak zastrzega sobie możliwość jej wprowadzenia.
 5. Reklamacje i Gwarancje dotyczące Towarów
 6. Dostawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
 7. Dostawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy.
 8. Dostawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Zamawiający wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 9. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić wadę niezwłocznie po jej wystąpieniu.
 10. Warunkiem rozpoczęcia procesu reklamacyjnego jest zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem platformy sprzedażowej Dostawcy www.bioplatforma.pl zgodnie z instrukcją składania reklamacji dostępnej na platformie sprzedażowej.
 11. Rozpatrzenie reklamacji przez Dostawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, Dostawca poinformuje Zamawiającego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpoznanie reklamacji w terminie i poinformowanie o terminie jej rozpoznania po upływie 14 dni, nie skutkuje uznaniem reklamacji za uwzględnioną. Ostateczna decyzja wyboru formy rozpatrzenia reklamacji zależna jest od Dostawcy na podstawie przesłanek określonych prawem i okolicznościami.
 12. W przypadku, gdy proces rozpatrywania reklamacji wymaga do wydania ostatecznej decyzji odesłania przez Zamawiającego wadliwego produktu, Zamawiający zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą na adres Dostawcy wraz z numerem RMA nadanym w trakcie składania reklamacji przez platformę sprzedażową www.bioplatforma.pl.
 13. W przypadku reklamacji wymagających ekspertyzy towaru Dostawca ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia paczki do siedziby firmy. W przypadku reklamacji rozpatrywanych na odległość termin jest liczony od momentu zgłoszenia reklamacji na platformie sprzedażowej przez Zamawiającego.
 14. Jeżeli Towar ma wadę, Dostawca może:
 15. a) wymienić towar na nowy,
 16. b) naprawić towar,
 17. c) obniżyć cenę towaru,
 18. d) odstąpić od umowy.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Dostawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania platformy sprzedażowej w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Zamawiających.
 3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dostawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu platformy sprzedażowej www.bioplatforma.pl .
 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem platformy sprzedażowej Zamawiający może zgłaszać na adres e-mail: biuro@bioplatforma.pl .
 5. W reklamacji Zamawiający powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem platformy sprzedażowej.
 6. Dostawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Zamawiającego o przewidywanym czasie jej rozpatrzenia.
 7. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, w zakresie wyłączonym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego w szczególności dotyczących rękojmi i gwarancji, do Zamawiających będących osobami fizycznymi, co do których znajdują zastosowanie przepisy dotyczące konsumentów, którzy zawarli z Dostawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla Zamawiającego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Zamawiających

13.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ZELDA Sp.z o.o.

13.2. Podane dane osobowe będą przetwarzane:

 1. a) w celu założenia i prowadzenia konta Zamawiającego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu prowadzenia konta Zamawiającego, do czasu rezygnacji z prowadzenia konta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości założenia konta Zamawiającemu i składania za jego pośrednictwem zamówień.  Odbiorcą danych Zamawiającego  będzie dostawca hostingu,
 2. b) w celu zawierania umów sprzedaży wysyłkowej, ich obsługi i realizacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu zawarcia i realizacji umowy, przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym została zawarta umowa sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji zamówień.  Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca hostingu oraz firmy wysyłkowe, za pośrednictwem których nastąpi dostawa zamówionego towaru, operator płatności on-line – w przypadku płatności realizowanej za pośrednictwem operatora,
 3. c) w celu promocji produktów własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – do wniesienia sprzeciwu na otrzymywanie informacji handlowych lub do ustania celu biznesowego. Podanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne. Potencjalnymi odbiorcami danych są dostawca hostingu, firma świadcząca na rzecz administratora danych osobowych usługi marketingu, dostawca oprogramowania wykorzystywanego w celu wysyłania informacji handlowych,
 4. d) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z platformy sprzedażowej przez użytkownika (pliki Cookie) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a dokładnie w celu: utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie platformy sprzedażowej ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
 5. e) dostosowania i optymalizacji platformy sprzedażowej do potrzeb Zamawiających, tworzenia statystyk oglądalności podstron platformy sprzedażowej, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania platformy sprzedażowej odbiorcą powyższych danych będzie dostawca oprogramowania platformy sprzedażowej oraz hostingu strony.
 6. Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, natomiast w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres: biuro@biaplatforma.pl.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Państwa dane mogą być profilowane w celu przedstawienia sprofilowanej oferty handlowej.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach platformy sprzedażowej. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta na platformie sprzedażowej oraz dokonywanie transakcji w ramach platformy sprzedażowej; dotyczy to również przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych.
 10. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Klientów Końcowych
 11. Przetwarzanie danych osobowych Klientów Końcowych będzie zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późno zm.).

2.Dane osobowe Klientów Końcowych są gromadzone i przetwarzane przez Dostawcę w celach związanych z realizacją na rzecz Zamawiającego zamówień Dropshipping i DropQ.

 1. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić, iż w przypadku danych osobowych Klienta Końcowego uzyskał on uprzednią zgodę na ich przekazanie Dostawcy i przetwarzanie w celu realizacji zamówień Dropshipping i DropQ.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Końcowych udostępnionych Dostawcy przez Zamawiającego będzie Zamawiający.
 3. Dostawca nie będzie przekazywał posiadanych danych osobowych Klienta Końcowego poza danymi potrzebnymi Przewoźnikowi do realizacji umowy. Przekazanie danych nie jest równoznaczne z przekazaniem praw do ich przetwarzania innego, niż konieczne do realizacji zamówienia.
 4. Klientowi Końcowemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym każdej umowy o realizację dropshippingu dotyczącej dostarczania towarów na adres dostawy danego Klienta Końcowego.
 5. Dostawca w związku z realizacją dropshippingu będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a zatem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych Dostawca będzie zwolniony z obowiązku rejestracji zbioru danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 6. Kontrola płatności i wierzytelności
 7. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności wynikające z zawartej umowy między Dostawcą a Zamawiającym, na podstawie wystawionej faktury VAT.
 8. W przypadku niezgodności wynikających z ust. 1 Zamawiający jest zobowiązany zgłosić je jak najszybciej i Dostawca zobowiązany jest to zmienić.
 9. Gdy Zamawiający nie opłaci faktury VAT w terminie, Dostawca będzie prowadzić działania windykacyjne prowadzące do ściągnięcia należności.
 10. Do należności głównej wynikającej z faktury VAT Dostawca ma prawo naliczyć odsetki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 11. Na każdym etapie procesu windykacji Dostawca ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, dochodząc w ten sposób zapłaty należności powstałej w wyniku zawartej umowy.
 12. Newsletter
 13. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Zamawiający, który w momencie rejestracji wyraził zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu otrzymywania informacji od Dostawcy.
 14. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Dostawcę informacji niezbędnych do prawidłowej współpracy oraz o produktach, usługach będących w ofercie. Przesyłanie odbywa się w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail podany przy rejestracji. Newsletter przesyłany jest przez Dostawcę do wszystkich Zamawiających, którzy dokonali subskrypcji.
 15. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, wysyłając prośbę o wycofaniu zgody na przesyłanie oferty handlowej na adres e-mail biuro@bioplatforma.pl, klikając w link rezygnacji umieszczony w Newsletterze bądź też klikając w zakładkę Newsletter na platformie sprzedażowej.
 16. Postanowienia końcowe
 17. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Dostawcę. Zamawiający posiadający konto na platformie sprzedażowej Dostawcy zostaną poinformowani o zmianie regulaminu. Zamawiający, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do dezaktywacji konta w każdym czasie.
 18. Do umowy sprzedaży Towarów na platformie sprzedażowej Dostawcy stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 19. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania platformy sprzedażowej.
 20. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy siedziby Dostawcy.
 21. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej.
 22. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 

 • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.